Technical Development

 • Main duties & responsibilities
 • Collecting, assessing and examining soil and samples.
 • Advising on soil to related fields such as hydrology, agriculture, forestry.
 • Keeping up to date with developments in soil science in commerce, regulation and technology.
 • Generating maps and models, as well as geology using software
 • Thu thập, đánh giá và kiểm tra đất và mẫu.
 • Tư vấn về đất đối với các lĩnh vực liên quan như thủy văn, nông nghiệp, lâm nghiệp.
 • • Phân tích hàm lượng vi sinh vật cũng như các phản ứng hóa học / AI trong đất, để xác định mối quan hệ và phản ứng đối với sự phát triển và sức khỏe của cây.
 • • Điều tra thực hành quản lý đất có liên quan đến sử dụng nông nghiệp, chẳng hạn như bón phân, luân canh cây trồng.
 • • Xác định loại đất tốt nhất cho các loại cây khác nhau.
 • Luôn cập nhật những phát triển về khoa học đất trong thương mại, quy định và công nghệ.
 • Analyzing microbial contents as well as chemical/AI reactions in soil, to determine relationship and reactions in to plant growth and health.
 • Investigating soil management practices relevant to agricultural use, such as fertilization, crop rotation.
 • Determining best soil types for different plants.

Tạo bản đồ và mô hình, cũng như địa chất bằng phần mềm

 

 • Authorization:
 • Work closely with D&R team to generate soil tests and trials for analysis
 • Work as direct supervisor to product team for bio solutions and product development, especially bio products. To set target and direct the team to promote USP of the products.
 • Acting as advisor/consultant to TC team (especially TC leaders) to plan for marketing activities and promotional plans for soil and bio solutions. 

 

Phối
hợp chặt chẽ với nhóm D & R để tạo ra các thử nghiệm và thử nghiệm đất để
phân tích
Làm việc như người giám sát trực tiếp cho nhóm sản phẩm cho các giải pháp sinh học và phát triển sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm sinh học. Để đặt mục tiêu và chỉ đạo nhóm quảng bá USP của sản phẩm.
Làm cố vấn / tư vấn cho nhóm TC (đặc biệt là Trưởng nhóm TC) để lập kế hoạch cho các hoạt động tiếp thị và kế hoạch quảng bá cho các giải pháp đất và sinh học.