Quản lý cỏ trên cây họ đậu

Dzo Super 10SL, sản phẩm thuốc cỏ chọn lọc, trừ cỏ hậu nảy mầm trên cây họ đậu.
Hoạt chất của Dzo Super 10SL có tính lưu dẫn mạnh. Rất an toàn cho cây trồng. Sạch cỏ với 1 lần phun thuốc.