Cập nhật: 06/10/2020

Map luôn chú ý đến việc đầu tư phát triển nguồn nhân lực bằng cách tổ chức một hệ thống quản trị nguồn nhân lực toàn diện như: Xây dựng sơ đồ tổ chức rõ ràng, sử dụng nguồn nhân lực một cách hiệu quả, giải quyết chính sách, chế độ kịp thời, tiêu chí đánh giá công việc được chuẩn hóa, chính sách lương thưởng công bằng, hoạch định nguồn nhân lực đảm ...

Chi tiết